top of page
Jenny love oredigeradePrint0032.jpg
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Nedan har jag delat en mycket stärkande kunskap, för att du skall kunna ha en bra koll & lättare kunna ta på vad som sker.

Missbruk eller inte enligt AA och ACA?

Skillnaden i bruk & missbruk ligger inte främst i mängd som konsumeras, utan i om bruket ställer till någon form av problem, exempelvis i relationer & familj (åsidosätter andra & deras sunda behov, eller sina egna behov, man döljer eller ljuger för andra i att dem inbillar sig eller överdriver i att det finns ett problem). Och att bruket blir missbruk när man börjar orsakar skador eller tar farliga risker, risker som på olika sätt skadar dig, andra i relationen, exempelvis inom ekonomin, hälsa, connection mellan varandra osv. Man en saknar sund kontroll över brukandet. 

Passivt missbruk/våld är omedvetet missbruk i en dysfunktionell familj.

Det kan kallas känslomässig försummelse och innebär bland annat när föräldrarna, syskon eller partner inte har för avsikt att skada eller kränka, men istället är så upptagna av sina egna problem att de inte inser att de missar att möta sina barns behov av närhet, tillit, ärlighet, omsorg, kärlek, stimulans, utveckling (exempelvis i att hantera känslor) och stabilitet (dem fick oftast inte detta själv och vet inte hur det byggs). Vissa är så mentalt fångade i sina problem och saknar därför en sund kontroll, exempelvis över sina egna beteenden, att förstå resultat av handlingar, man kan saknar sund kontroll i ekonomin eller i andra områden så som missbruk, sjukdom & jobb. Vissa andra kan själva ha upplevt en barndom präglad av våld och misshandel och behöver stöd & hjälp i att bearbeta. Dem kan även ha ett neuropsykiatriskt handikapp, med t.ex. bristande impulskontroll, oförmögna att dra slutsatser eller bristande inlevelseförmåga som kan skapa omedvetna problem. Det sunda i alla ovan fall, är att man kan behöva ta/erbjuda professionell & utomstående hjälp i sitt föräldraskap/relationen, för att tryggt stå på en stadig grund tillsammans. Att tillsammans lära sig att bygga upp en hälsosam vardag och skapa ett sunt förhållningssätt mellan varandra. ♡

Gemensamt för all psykiskt och fysiskt våld, är att det skapar ett känslomässigt avstånd mellan förälder/partner och barn/ relationen, & därmed förstör den nära, innerliga, & tillitsfulla känslomässiga kontakt som borde finnas dem emellan.

Vikten av att vända sig till rätt hjälp!

Jag vill nämna vikten om att ta rätt & bra hjälp, vilket enkelt sammanfattat är att ta hjälp där du märker att du kommer bra steg framåt, upplyftande inre utveckling & ett varmt bemötande som gör att du känner dig starkare efteråt. Jag fick lära mina barn tidigt vikten av att inte bara gå till en lärare, utan även vikten av att gå till rätt lärare dvs dem lärarna som vet hur man hanterar problem på ett bra sätt. När vi vänder oss för hjälp på en plats som inte har kunskapen, inte kan hanteraliknande situationer själv, eller som har fastnat i osunda beteenden, så kommer uppmaningarna vi få höra vara baserat på alla deras egna rädslor & begränsningar som stoppar dem i livet gällande din situation, vilket gör att råden du får som svar leder till ett fortsatt kämpande. Om du istället vänder dig till bra & sund hjälp, speciellt någon som redan lyckats med det du vill ha hjälp i så kommer råden du får här istället kunna leda dig riktigt bra steg framåt som ger sunda resultat.

Kollpalagen.se har en bra sida med förenklade förklaringar till olika lagar.

Olagligt: Våld och Kränkning är förbjudet enligt lag och kan ske på annat följande sätt.

Förtryck: Att en makthavande grupp (kan vara föräldrar, på arbetet, i religion, en hotfullt aggressiv i en relation osv) orättvist förtrycker den ”svaga”. Socialt förtryck innebär att man förlöjligas eller måste kväva sina åsikter /upplevelser/tankar av andra & bland dem andra. Man tvingas undan eller tvingas att vara någon man inte är.

Förtal: Innebär att säga saker om någon som är ämnat att få andras missaktning mot denna & få dem andra att tycka illa om den baktalade. Det har ingen egentlig betydelse om uppgifterna är sanna eller inte. Man vill att andra tycker illa om hen fastän hen är berättigad sitt beteende. Det kan ske genom dem tillsammans utövar utfrysning & säger nedvärderande saker om dem. (Att sedan tryggt dela en egen upplevelse med sina nära för stöd och tröst i en svår situation, har en helt annan intention än att dela saker för att få andra att tycka illa om någon annan, i detta fall tycker man snarare att situationen i sig är svår, och man kan tycka att sakerna någon gör är fel, men inte att någon person behöver vara dålig i sig, bara för det bara för att något tråkigt har hänt emellan.)

Förolämpning: Består av att man hånar, baktalar eller förolämpar med nedvärderande ord, exempelvis genom kränkande skällsord, anklagelser eller annat beteende, för att hånfullt retas med en intention att göra någon upprörd.

Vanmakt: Det är förbjudet att försätta någon likt att hålla fast, binda eller låsa in någon.

Olaga tvång: Betyder att en person tvingar en annan att göra, tåla eller låta bli att göra något. Det kan ske genom misshandel, annat våld eller hot om våld & saker.

Fula ord: Detta förknippar de flesta av oss som verbal misshandel, elaka, fula, nedsättande samt vulgära ord. "Hora", att säga att hon är ”fet, korkad, lat, dum, äcklig och så vidare”. Det gäller när man har en intention att trycka ner någon, göra narr av någon, göra dem upprörda, störa dem ur lugn, ändra så dem inte är så glada eller få dem att må dåligt/känna sig obekväma/otrygga.

Slå sönder andras föremål eller skada djur: Enligt lagen är detta förbjudet och räknas som skadegörelsebrott. Det är dessutom handlingar som skrämmer, och kan bli ett maktutövande sätt att försöka kontrollera någon till tystnad/få sin vilja igenom/hot.

Fysisk (barn/vuxen) misshandel är när en vuxen person orsakar ett barn/någon annan en skada på kroppen, sjukdom, smärta eller försätter barnet i vanmakt. Hit räknas att slå, sparka, dra i håret, bränna, skaka, knuffa, bita och lugga barnet. Att förgifta, bränna, utsätta för köldskador eller skålla barnet räknas också som fysisk misshandel. Misshandeln kan ge blåmärken, sårskador, skelettskador, skador på inre organ och hjärnskador & definitivt ge psykiska problem, att exempelvis kunna skapa sunda relationer, man får svårt socialt samspel, trauma, PTSD, psykisk ohälsa och problematik i många andra områden, så som exempelvis problem i sin sexlust, se sitt eget värde & få en helt felaktig självbild.

Psykisk (barn/vuxen)misshandel: Är när en vuxen/partner förmedlar till barnet att det är värdelöst, oälskat och oönskat. Det kan ske genom avvisande, isolering, kritik, hån eller utfrysning och förolämpande ord, som t.ex. hora, dum, ful eller äcklig. Olika former av kränkningar likt ovanstående punkter kan betraktas som psykisk misshandel, liksom hot om våld. I den psykiska misshandeln ingår ofta bestraffningar eller hot om övergivande. Barnet/partner kan utan vidare låsas in, utestängas från familjens gemenskap, inte få träffa sina kamrater eller ignoreras genom att ingen lyssnar på eller talar med det. Föräldrarna/Personen kan också ha en negativ attityd till barnet/partnern och tillskriva det negativa egenskaper exempelvis att dem är fula, dumma osv. Att utsättas för detta i sin miljö som barn/vuxen gör att självbilden blir fel, man lever under sitt mänskliga värde, utan trygghet, välmående försvinner och funktioner i hjärnan skadas så som självkänslan, sociala funktioner och förutsättningar för att skapa nära & sunda känslomässiga relationer.

I kategorin av psykiskt våld ingår även gaslighting, vilket innebär att man försöker manipulera någon genom att förvränga, ge falsk information & med avsikt att få någon att tvivla på sig själv, sina minnen, sin sinneshälsa. Det kan vara allt ifrån att förneka ett övergrepp, till att iscensätta bisarra händelser eller ge felaktig information om någon för  för att få andra på sin sida så att den utsatta blir stående med alla emot sig istället, när det egentligen är manipulatören som gör skadliga saker mot den utsatta. Det kan användas fraser som att du är överkänslig, överdriver eller som att du inte kommer ihåg rätt, fastän det i verkligheten var en allvarlig eller kränkande situation osv. och du egentligen faktiskt i verkligheten minns rätt och har rätt att reagera på när andra gör skadliga eller kränkande beteenden.

Att barnet tvingas se eller höra våld i sin närmiljö räknas också hit. Enligt Socialtjänstlagen är barn som bevittnar våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott. Psykisk misshandel.

-Psykisk misshandel stör barnets känslomässiga och intellektuella utveckling, funktioner i hjärnan skadas, även självkänslan samt sociala funktioner och förutsättningar för nära känslomässiga relationer. Detta kan leda till en mycket felaktig självbild, som bland annat försvårar barnets möjligheter att utveckla goda relationer till andra, avsaknad av grundtrygghet i kroppen som individ, hindra utvecklingen om vem dem är som person, och brist i att veta deras eget värde, brist på att ta rätta handlingar (av extrem rädsla), och som resultat hindrar dem från möjligheten att leva ett bra, sunt liv där man kan känna harmoni och lycka över sig själv & glädje i det fina man kan skapar runt sig.

Till denna del bör tilläggas, att om en förälder, exempelvis en mamman stannar i en våldsam eller kränkande miljö för barnens skull, för att barnen inte får uppleva det kränkande av personerna så är dem ändå offer på grund av dem lär sig att det är ok att behandla mamman så och kan få en skev bild att det är ok beteende samt att man skall finna sig i sådant. Och det gäller även om barnen inte vet vad som sker bakom, när mammans mentala hälsa automatiskt blir påverkad till det sämre av det skadas barnen indirekt genom att förlora det viktigaste dem har, & förlorar på köpet en trygg, varm och sundare förälder. Att sätta gränser och lämna tillsammans med barnen i en kränkande eller i våldsam nära miljö, är en rättighet och det viktiga att göra enligt lag, för mental hälsa & mänskliga rättigheter. 6 kap 1 § Föräldrabalken - Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Lag (1983:47).

Sexuella övergrepp är en form av fysisk och psykisk misshandel och innefattar alla former av sexuella handlingar som påtvingas ett barn/vuxen av en annan vuxen person. Enligt svensk lag får en äldre tonåring eller en vuxen aldrig utsätta ett barn som är under 15 år för en sexuell handling. Exempel på sexuell handling är verbala sexuella anspelningar, utföra "blottning" inför barnet, att titta på pornografiska bilder tillsammans med barnet, sexuellt betonade smekningar eller fullbordade samlag. Sexualbrott omfattar bland annat våldtäkt, sexuellt övergrepp, koppleri & sexuellt ofredande (När någon gör eller säger något sexuellt kränkande till dig mot din vilja. Till exempel skickar bilder med sexuellt innehåll, kommer med oönskade sexuella förslag, tafsar, smeker eller på annat sätt kränker din personliga sexuella integritet när du sagt nej och inte vill).

Man får ALDRIG slå ett barn
6 kap 1 § Föräldrabalken - Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Lag (1983:47).

Den psykiskt misshandel kan vara ett minst lika allvarligt brott som fysisk misshandel.

Barnens rättigheter i skolväsen:

Alla barn har rätt till en skola utan mobbing, våld och kränkningar. Man kan vända sig till skolinspektionen för en anmälan om barnet far illa i skolan. Skolan skall vara en trygg miljö och arbeta med återkoppling till föräldrar. Raster skall vara vilopaus för hjärnan att orka fortsätta skoldagen. 

Även om miljön hemma är trygg, så ger mobbing eller fysisk misshandel i skolan ärr inuti. Detta behöver vi föräldrar och skolor stå upp för till 100%, så att barn lär sig sitt rätta värde. Misslyckas skolan, vilket jag själv hade ett exempel på, så vill jag understryka vikten av stå upp för barnet i alla lägen (även om jag såväl vet att dem kommer fortsätta må dåligt så länge det pågår) så lämnar ändå den tydliga markeringen bra mentala spår, så att barnen får en sund bild av om att det inte är dem det är fel på, att det är fullt förståeligt att dem mår dåligt av det som händer, & att det är skolan som inte räcker till för att skapa en trygg miljö. Att skolan har problem och brister i att hålla det inom mänskliga rättigheter, att mobbing och våldet i skolan är fel det som händer. Du visar att det inte är ok att behandla dem illa i varje steg du tar för dem, du visar & förklarar tydligt att det är andra vuxna i skolan som gör helt fel som inte sätter tydliga gränser, gör utredningar osv. Det kommer löna sig i längden och i uppväxten, att dem bibehåller en mer korrekt bild av sig själva och inte blir "gaslightade" i att det är dem det är fel på & då inte heller klandra sig själva i samma utsträckning. 

Om barnets betyg inte uppnås till godkänt i olika ämnen har skolan som skyldighet att utreda barnets behov av extra stöd, om skolan inte utreder kan man kontakta skolinspektionen (visa sparade prov och resultat) så att skolinspektionen kan kräva en utredning, ifall ett åtgärdsprogram skall tillsättas. Om godkända omdömen inte nås och skolan ändå ej sätter in åtgärdsprogram som resultat i utredningen, så kan skolans beslut direkt överklagas hos skolväsendets överklagandenämnd. För dig med barn med NPF, rekommenderar jag varmt att finna mer stöd via hemsidan (& deras fantastiska facebook); Rätten till utbildning: En skola för ALLA.

 

Skolan & vårdnadshavare kontaktar vid svårigheter BUP för en utredning av extra stöd. Det finns extra stöd att få hjälp i som barn & förälder där, tips för hur ni som förälder kan göra vardagen enklare för barnet samt att skolan tvingas anpassa utbildningen för barnet på ett mer kreativt & anpassat sätt. 

Man kan ALLTID ringa BRIS vuxentelefon för vidare information. Dem kan hjälpa dig med alla sorters frågor kring barn och vara ett bra stöd. Det bästa vi kan göra, för att komma framåt är att ta rätt hjälp! Det finns organisationer & människor som viger sitt liv till att göra världen bättre, en gåva till oss!

Lista på bra stöd & hjälplinjer hittar du nedan & på Hjälplinjer och jourtelefoner - Dininsida

Jourer

OBS: Gäller det livshotande tillstånd, ring alltid 112.

Alkohollinjen Stöd för att förändra dina alkoholvanor. Jour 020-84 44 48 (Mån – tors  12-19, fre  12-17)

Bris stödjer barn som far illa. Jour: 116 111 (må−sö 14−21. On 17−21).

Brottsofferjouren Jour: 0200-21 20 19

Hassela helpline för dig med oro för att någon ungdom håller på att glida in i missbruk eller kriminalitet. Jour: 0200-220 555

Hopp är en ideell organisation som stödjer offer för sexuella övergrepp. Jour: 076-19 99 343

Killjouren bistår unga män som utsätts för våld. Ring eller SMS:a 070-654 38 73 så återkommer killjouren till dig.

Kvinnofridslinjen är en dygnetruntöppen nödlinje för dig som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Även anhöriga och närstående kan ringa. Jour: 020-50 50 50 (dygnet runt).

Kvinnojour och tjejjour. Använd sökfunktionen på ROKS hemsida för att hitta en jour nära dig

Manscentrum bistår män i kris. Tel: 08-643 11 83 (Tidsbokning).

Mansjouren organiserar flera mansjourer. Se mansjourens medlemsförteckning för att hitta en mansjour nära dig.

Mansjouren i Stockholms län Tel: 08-30 30 20 (Tidsbokning).

Mansjouren i Västerbotten Tel: 070-257 43 13 (vardagar kl 8-17).

Mikamottagningen i Stockholm för dig som säljer sex eller utsätts för människohandel eller trafficking för sexuella ändamål. Tel: 08-508 25 501 eller 08-668 69 87. Mikamottagningen finns även i Göteborg och Malmö.

Mind
Mind Självmordslinje Jour: 90101 (dygnet runt alla dagar)
Mind Föräldratelefon Tel: 020–85 20 00 (10 – 15 vardagar)
Mind Äldretelefon Tel: 020–22 22 33 (10 – 15 vardagar)

 

Pappafrågor. Organisationen Män har en hel del om pappor. Bland annat pappagrupper.

PrevenTell för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet. Ring PrevenTell om du är orolig för att skada dig  själv eller någon annan sexuellt. Läs mer på PrevenTells hemsida. Tel: 020-66 77 88 (vard 12-14.30)

RFSU-kliniken. Tar emot personer över 20 år. RFSU-kliniken erbjuder preventivmedelsrådgivning, sexualrådgivning, provtagningar vid misstänkt könssjukdom och psykoterapi (Stockholm). Gratis terapeutisk rådgivning vid sexuella frågor, potensproblem, bristande lust, sexmissbruk, även #metoo frågor. RFSU-terapeuternas telefonrådgivning: 08-692 07 70

Rise Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen, är en ideell förening som startade 1981. Erbjuder stöd till vuxna som har utsatts för sexuella övergrepp i barndomen. Tel: 08-696 00 95 (Måndagar kl 20.00-21.00, Torsdagar kl 10.00-11.00).

Save The Children Helpline för barn som talar Arabiska, Dari eller Engelska. Tel: 0200–77 88 20

Sluta-röka-linjen För dig som bestämt dig, eller vill göra ett försök, att sluta röka eller snusa. Tel: 020-84 00 00 (mån-tors: 09-20 fre: 09-16)

Stödlinjen för spelberoende Jour: 020-819100 (09-21 alla helgfria vardagar)

Tjejzonen erbjuder fem chattar för tjejer 15-25 år (20-22 alla dagar utom lördag)

Info och kunskap om psykisk hälsa

1177 Vårdguiden

UMO För ungdomar mellan 13 och 25. UMO drivs av landstinget och sprider kunskap för att skapa möjligheter till reflektion för att unga ska kunna påverka sin situation – hemma, i relationer, i skolan eller på jobbet.

Nationella självskadeprojektet med information om självskadebeteende och hur man kan hjälpa.

OCD-förbundet – Svenska förbundet för tvångssyndrom har en utmärkt självhjälpssektion.

Rädda barnens sida med information för vuxna som är oroliga för ett barns psykiska hälsa.

Shedo sprider kunskap och ger stöd för personer som drabbats av ätstörningar.

Trygga vuxna arbetar med att utbildning och kunskapsbildning kring anhörig- och beroendeproblematik.

Utdrag, hjälp och info på https://dinarattigheter.se/  https://www.raddabarnen.se  http://aca-sverige.org/  www.vuxnabarn.nu  www.evah.org  ässa.se/ Hjälplinjer och jourtelefoner - Dininsida

 

"What you accept, you are going to get more of." - Jenny Jahn

bottom of page